Winkelmand

✔️ Gratis verzending & achteraf betalen

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 8.8 / 10 uit 300+ reviews
✔️ Niet goed? Geld terug!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden  

Geldend vanaf d.d. 1 januari 2017

 Deze algemene voorwaarden zijn zo opgesteld dat deze niet onredelijk bezwarend zijn voor de klant.

Inhoudsopgave 

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – SLL-Certificering
Artikel 3 – Persoonsgegevens
Artikel 4 – Toepasselijkheid
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Betalingsverplichtingen cq. voorwaarden
Artikel 7- Levering & Uitvoering
Artikel 8 – Aangeboden diensten
Artikel 9 – Nakoming der overeenkomst
Artikel 10 – Opzegging der overeenkomst
Artikel 11 – Verlenging der overeenkomst
Artikel 12 – Duur der overeenkomst
Artikel 13 – Herroepingsrecht
Artikel 14 – De prijs
Artikel 15 – Verzendtarieven
Artikel 16 – Acties/aanbiedingen
Artikel 17 – Garantie
Artikel 18 – Klachtenprocedure
Artikel 19 – Verantwoordelijkheden
Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 21 – Nederlands recht
Artikel 22 – Auteursrecht
Artikel 23 – Geschillen
Artikel 24 – Aanvullende/afwijkende bepalingen
Artikel 25 – Copyright Beleid
Artikel 26 – Cookies

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • nl: degene die de algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt.
 • klant: de consument die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 • nl/ de onderneming: Gratisstreamen.nl is een onderdeel van TB Services B.V, gevestigd te Alkmaar en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 68153708 en BTW nummer NL857323428B01.

Artikel 2 – SLL-Certificering

 • nl is voorzien van een SSL- Certificaat. Dit houdt in dat gratisstreamen.nl met betrekking tot beveiliging van uw gegevens aan alle wettelijke eisen voldoet en hier constant naar streeft.
 • Bij misbruik zal gratisstreamen.nl direct aangifte doen bij de politie.

Artikel 3 – Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden enkel aan derden verstrekt, als daar een uitdrukkelijke toestemming van de klant voor is.

Artikel 4 – Toepasselijkheid

 • nl biedt de klant een redelijke mogelijkheid om van deze algemene voorwaarden kennis te nemen op een zodanige wijze dat deze door de klant kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
 • De Algemene Voorwaarden worden altijd voordat een overeenkomst wordt overeengekomen, aan de klant getoond, door middel van een  scherm waarvoor een vinkje wordt gegeven voor akkoord.
 • Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de klant geacht akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 • De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde op kosten van gratisstreamen.nl, op verzoek van de klant worden toegezonden.
 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen van Gratisstreamen.nl alsmede op alle overeenkomsten die met Gratisstreamen.nl worden gesloten met en door de klant.
 • Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk met de klant zijn overeengekomen en kunnen dus niet met terugwerkende kracht doen gelden of in de toekomst op andere leveranties doen gelden.
 • Deze voorwaarden zijn leidend tussen Gratisstreamen.nl en de klant. Hiervan kan enkel bij schriftelijke overeenstemming tussen partijen, van worden afgeweken.
 • Mochten één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn (of vernietigd worden) dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde van toepassing.

Artikel 5 – De overeenkomst

 • Overeenkomst: Alle overeenkomsten welke Gratisstreamen.nl aangaat.
 • Een overeenkomst komt tot stand door aanbod van gratisstreamen.nl en aanvaarding van dit aanbod door de klant.
 • Van de aanvaarding wordt altijd door gratisstreamen.nl een bevestigingsbericht/ mail verzonden aan klant. Tot dat moment is klant gerechtigd de aanvaarding in te trekken en daaruit vloeiende de overeenkomst te ontbinden.
 • Indien er sprake is van een mondelinge opdracht, geldt de overeenkomst doordat Gratisstreamen.nl geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van een opdracht aanvang neemt.
 • Op het moment dat gratisstreamen.nl gegronde redenen heeft de aanvraag cq.bestelling af te wijzen is hij daartoe gerechtigd. Hiervan wordt de klant binnen het wettelijke redelijke kader cq. termijn op de hoogte gesteld.
 • Op het moment dat gratisstreamen.nl gegronde redenen heeft aan de aanvraag cq. bestelling extra ‘eisen/voorwaarden’ te stellen is hij daartoe gerechtigd. Hiervan wordt de klant binnen het wettelijke redelijke kader cq. termijn op de hoogte gesteld
 • Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door gratisstreamen.nl, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

Artikel 6 – Betalingsverplichtingen cq. voorwaarden

 • Betalingen via de betaalproviders geschieden op basis van vooruitbetaling.
 • Orders worden bij overboeking verzonden op het moment dat de betaling bij gratisstreamen.nl binnen is cq. zichtbaar is onder de juiste referentie.
 • Het bovengenoemde is niet van toepassing op betalingen middels ‘afterpay’.
 • De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan gratisstreamen.nl te melden. Hiervoor is gratisstreamen.nl nimmer aansprakelijk.

Artikel 7- Levering & Uitvoering

 • nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • nl levert zolang de voorraad strekt.
 • De uiterlijke leveringstermijn van producten betreft standaard 30 dagen. Aan het genoemde termijn kunnen geen rechten worden ontleend in gevallen er sprake is van; – Onvoorziene omstandigheden ‘overmacht’.

Hierbij moet worden gedacht aan situaties als vertragingen welke gratisstreamen.nl niet aan te rekenen zijn. Indien Gratisstreamen.nl zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Gratisstreamen.nl alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Echter kan Gratisstreamen.nl ook besluiten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 • In gevallen zoals genoemd in het voorgaande, wordt de klant daarvan direct daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Na het verstrijken van de standaard termijnen, is klant gerechtigd zonder kosten de overeenkomst te ontbinden. In die gevallen is gratisstreamen.nl verplicht de overgemaakte kosten door klant aan gratisstreamen.nl aan klant te retourneren op het bij gratisstreamen.nl reeds bekende rekeningnummer. In dergelijke gevallen kan geen recht doen gelden van schadevergoeding jegens de klant.
 • In het geval van een niet meer te leveren product cq. dienst heeft de klant, indien mogelijk, recht op een vervangend product, indien de klant daarmee instemt.
 • Als plaats van levering geldt altijd het adres dat klant aan gratisstreamen.nl kenbaar heeft gemaakt.
 • Aan de leveringsplicht van Gratisstreamen.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Gratisstreamen.nl geleverde zaken door de bezorgdienst aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij gratisstreamen.nl tot het moment van bezorging aan klant of een vooraf aangewezen en aan gratisstreamen.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien Gratisstreamen.nl na een door haar geconstateerd gebrek in een bepaald product, althans een bepaalde serie daarvan, besluit dat alle desbetreffende producten aan Gratisstreamen.nl moeten worden geretourneerd, zal de klant onverkocht zijn medewerking verlenen om deze producten daadwerkelijk te kunnen retourneren.

Artikel 8 – Aangeboden diensten

 • De producten en diensten van gratisstreamen.nl kunnen een verzameling koppelingen bevatten die niet door Gratisstreamen.nl worden verzorgd.
 • Streams uit legale bronnen zijn niet altijd gratis.
 • Gratisstreamen.nl aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • Alle informatie en koppelingen binnen de producten zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik.
 • Aan deze informatie en koppelingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
 • nl spant zich in om alles zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn​.
 • nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden diensten en onze producten.
 • nl spant zich in om alle diensten zo veel mogelijk beschikbaar te stellen maar Gratisstreamen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Alle genoemde handelsmerken en dienstmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Artikel 9 – Nakoming der overeenkomst

 • De diensten en/of producten voldoen aan wettelijke vereisten en overheidsvoorschriften.
 • De diensten en/of producten voldoen aan de eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid en de overeenkomst c.q. overeengekomen afspraken/ specificaties.

Artikel 10 – Opzegging der overeenkomst

 • Klant kan de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Klant dient op dezelfde wijze op te zeggen als als zij door hem is aangegaan.

Artikel 11 – Verlenging der overeenkomst

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten/diensten stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van producten cq. diensten wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Artikel 12 – Duur der overeenkomst

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Herroepingsrecht

 • De overeenkomst die (op afstand en/of buiten de verkoopruimte) tot stand is gekomen tussen Gratisstreamen.nl en de consument, kan binnen 14 dagen (kosteloos) zonder opgave van redenen door de consument/klant worden geannuleerd. De herroeping gebeurt door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring. Een e-mailbericht volstaat hierin ook.
 • In gevallen dat de klant een duurdere leveringswijze dan de reguliere leveringswijze heeft gekozen, draagt de klant de meerkosten van deze duurdere leveringswijze.
 • Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten vangt de herroepingstermijn aan vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst.
 • Bij een consumentenkoop begint de termijn te lopen op de dag waarop de zaak is ontvangen.

Het herroepingsrecht geldt in deze sector niet ten aanzien van;

 • de levering van zaken die volgens specifieke wensen zijn vervaardigd;
 • de levering van verzegelde zaken, als de verzegeling is verbroken terwijl deze om redenen van gezondheidsbescherming of hygiene niet kunnen worden teruggezonden;
 • de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten buiten de verkoopruimte, waarbij de klant een betalingsverplichting aangaat tot ten hoogste van 50,- euro.

Inspectiebevoegdheid

 • De klant heeft de gelegenheid het product te inspecteren. Hierbij is het van belang dat de klant zorgvuldig met de zaak aangaat. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als de behandeling van de zaak verder gaat, dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen.
 • Indien de inspectiebevoegdheid wordt overschreden, vervalt het herroepingsrecht.

Artikel 14 – De prijs

 • De prijzen die op de website van gratisstreamen.nl worden getoond, zijn altijd inclusief BTW en gelden op dat moment en op het moment van de aanvraag/aankoop. Dit kan niet worden gewijzigd op de voornoemde momenten (met uitzondering van wijzigingen in BTW tarieven).

Artikel 15 – Verzendtarieven

 • Voor bestellingen tot 100.00,- euro naar Nederland en/of België geldt een verzendtarief van 4.95,- euro.
 • Voor bestellingen boven 100.00,- euro naar Nederland en/of België worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
 • Voor bestellingen naar Spanje en/of Duitsland geldt een verzendtarief van 9.95,- euro.

Artikel 16 – Acties/aanbiedingen

 • Op het moment dat de klant een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt de klant niet (achteraf) alsnog in aanmerking voor een korting of andere voorwaarden van deze eerdere of latere actie(s) cq. aanbieding(en). Dit is ook van toepassing zijnde op mogelijke nabestellingen.
 • Aanbiedingen en beschrijvingen in de aanbieding, catalogi, ontwerpen, modellen, begrotingen etc. zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het eigendom van Gratisstreamen.nl. Dergelijke documentatie mag niet zonder toestemming van Gratisstreamen.nl gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt en dienen op eerste verzoek van Gratisstreamen.nl te worden geretourneerd.
 • nl kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 • nl kan niet aan zijn prijs/prijzen worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de prijs/prijzen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 • Alle aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen en offertes en andere verklaringen van vertegenwoordigers en/of werknemers van Gratisstreamen.nl, zijn
 • Dit wellicht belangrijker voor de afname van diensten;
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien gratisstreamen.nl dit bedongen heeft en het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of in het geval dat de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat cq. inging.

Artikel 17 – Garantie

 • Op de Streambox mediaplayer geldt een standaard wettelijke garantietermijn van 1 jaar.
 • De garantietermijn vangt aan vanaf de dag na de operationele levering van het product.
 • Indien er sprake is van een niet aan de afnemer toe te rekenen gebrek en dit gebrek valt onder de standaard garantie(termijn), zal Gratisstreamen.nl er zorg voor dragen dat het gebrek op kosten van Gratisstreamen.nl wordt gerepareerd of het product wordt vervangen. De retour- en/of verzendkosten komen ​in dat geval mede voor rekening van Gratisstreamen.nl

Artikel 18 – Klachtenprocedure

 • nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen wettelijke redelijke termijn nadat klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij gratisstreamen.nl.
 • Bij gratisstreamen.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door gratisstreamen.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 19 – Verantwoordelijkheden

 • De streambox wordt geleverd zonder addons die toegang geven tot auteursrechtelijk beschermd materiaal, de consument kan zelf uit (externe) bronnen add-ons installeren, die toegang geven tot auteursrechtelijk beschermd materiaal.
 • nl adviseert alleen legale content te streamen en accepteert hierop geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Gratisstreamen.nl aan de klant verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van Gratisstreamen.nl zolang de klant;
  1. de vorderingen van Gratisstreamen.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan;
  2. zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en
  3. zolang de klant de vorderingen van Gratisstreamen.nl wegens tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 • De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is de afnemer verplicht Gratisstreamen.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 21 – Nederlands recht

 • Op overeenkomsten tussen gratisstreamen.nl en klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Specifiek opgenomen in o.a.:

Artikel 6:231 BW (Wat zijn algemene voorwaarden) 

Artikel 6:233 BW (Vernietigbare algemene voorwaarden) 

Artikel 6:234 BW (Verplichting algemene voorwaarden te overhandigen) 

Artikel 6:236 BW (Zwarte lijst) 

Artikel 6:237 BW (Grijze lijst) 

Artikel 7:11 BW (Risico overdracht bij klantenkoop) 

Artikel 7:26 BW (Verplichting tot volledige vooruitbetaling niet toegestaan)  

Artikel 22 – Auteursrecht

 • Er zijn apps die auteursrechtelijk beschermd materiaal aanbieden zoals films en tv series. Gratisstreamen.nl wil op geen enkele wijze piraterij aanmoedigen en benadrukken de klant uitsluitend legale content te streamen (zoals live TV en live radio).
 • Het downloaden en verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal is bij wet verboden, voornoemde omdat de entertainment industrie hiermee wordt geschaad.
 • nl wijst de klant er nadrukkelijk op dat de gratis apps door derden worden aangeboden via het internet.
 • nl heeft geen invloed op de werking van de apps door derden en accepteert hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 • nl is niet verantwoordelijk voor de add-ons die door derden worden verstrekt en worden geïnstalleerd door de klant op de streambox. De streambox wordt ​zonder auteursrechtelijke-inbreuk makende add-ons geleverd.

Artikel 23 – Geschillen

 • Geschillen tussen klant en gratisstreamen.nl over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door klant als gratisstreamen.nl worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te ‘s-Gravenhage.
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan gratisstreamen.nl heeft voorgelegd.
 • Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 • Wanneer klant een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is gratisstreamen.nl aan deze keuze gebonden. Wanneer gratisstreamen.nl dat wil doen, zal klant binnen vijf weken na een daartoe door gratisstreamen.nl schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt gratisstreamen.nl de keuze van klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is gratisstreamen.nl gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie

(http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop)​ . De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

 • De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan gratisstreamen.nl surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen

Artikel 24 – Aanvullende/afwijkende bepalingen

 • Afspraken die separaat ‘van deze algemene voorwaarden’ worden overeengekomen, dienen schriftelijk te geschieden en altijd in overleg en overeenstemming met gratisstreamen.nl en de klant worden vastgelegd (waarbij in achtname van een nimmer nadelige positie van de klant), zodat beide voornoemde partijen dit te allen tijde kunnen raadplegen.

Artikel 25 – Copyright Beleid

 • De inhoud van de website mag slechts worden overgenomen wanneer

Gratisstreamen.nl hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Indien geen schriftelijke toestemming is verleend, pleegt men een strafbaar feit.

 • Wanneer er sprake is van copyright schending behoudt Gratisstreamen.nl het recht om een bedrag van duizend euro per pagina, per week in rekening te brengen totdat de overtreder de overtreding staakt.

Artikel 26 – Cookies

 • Gratisstreamen.nl is verplicht om toestemming aan de klant te vragen betreffende cookies.

 

Gratis verzending!

Betaal geen verzendkosten!

Niet goed? Geld terug!

Wij doen niet moeilijk over retouren

De nieuwste Streambox techniek

Inclusief Google assistant, chromecast

Kodi, Netflix 4K, Youtube 4K, Disney plus en meer

Alle apps aanwezig!

© Gratis Streamen 2020

Previously mentioned is surely an first Last century, measurement 07 Waltham Riverside pocket enjoy using a strong equilibrium, as well as Elinvar equilibrium spring (a precursor involving Nivarox). The purpose of the check early spring would be to perform to the equilibrium just what gravity really does for the pendulum * pull it to fake richard mille any neutral placement when it is moving, with a force that is certainly specifically proportionate in order to exactly how hard the particular pendulum, or perhaps balance, can be pushed. Whatever disturbs that is going to disappointed time keeping.